YTONG POROBETON d.o.o.

Kovinska 4a/IV
10090 Zagreb

Tel: 0800 7000 (Besplatni info telefon); 01/ 34 36 800
E-mail: info.hr@ytong.com