Travnati tepih za ukras i ugodu

Travnati tepih za ukras i ugodu

U trav­nja­ku da­nas ne uži­va­ju sa­mo obi­te­lji s ve­li­kim vr­to­vi­ma i vlas­ni­ci vi­ken­di­ca, već ga čes­to viđ­a­mo i uz grad­ske kući­ce u ni­zu, a mno­gi su sta­na­ri u zgra­da­ma pre­u­ze­li bri­gu o trav­nja­ku is­pod svo­jih pro­zo­ra. No, često korištenje uvi­jek do­ne­se veća ili ma­nja op­tereće­nja ovih ze­le­nih te­pi­ha pa ih u proljeće ili je­sen tre­ba ob­no­vi­ti i os­vježi­ti.

Pri­rod­na li­va­da i nje­go­va­ni trav­njak lijep su kontrast
Pri­rod­na li­va­da i nje­go­va­ni trav­njak lijep su kontrast

  • Po­dručja bez tra­ve po­jav­lju­ju se zbog pre­ve­li­kih vru­ći­na, ne­dos­tat­nog za­li­je­va­nja ili ne­pra­vil­ne koš­nje. Nadok­na­di­te pro­pus­te do­brom trav­nom mješavi­nom.
  • Pri kup­nji pro­u­či­te de­kla­ra­ci­ju o pos­tot­ku kli­ja­vos­ti i čis­toći sje­me­na (ne smi­ju bi­ti ma­nji od 85 pos­to), a obra­ti­te pažnju i na da­tum pro­iz­vod­nje jer ako je is­te­kao rok upo­tre­be, do­si­ja­va­nje neće bi­ti us­pješ­no.
  • Povr­šin­ski sloj očis­ti­te od os­tat­ka tra­ve, raz­rah­li­te i za­sij­te trav­nim sje­me­nom. Po­treb­no je oko 50 g na če­tvor­ni me­tar.
  • Za­si­ja­ni dio po­mo­ću gra­blji utis­ni­te u zem­lju pa uta­baj­te lo­pa­tom, la­ga­nim valj­kom i sl. Uta­ba­ni sloj nak­nad­no će­te raz­rah­li­ti ka­ko se ne bi stvo­ri­la po­ko­ri­ca. Ni­ca­nje oče­kuj­te za 10 do 20 da­na, ovis­no o tem­pe­ra­tu­ri tla i zra­ka te ko­li­či­ni vla­ge.
  • Ako je zem­lja ilo­vas­ta ili gli­no­vi­ta, pri­je sjet­ve po­bolj­šaj­te joj struk­tu­ru gru­bim pi­jes­kom ili kom­pos­tom.
  • {{{270}}}

  • Do­si­ja­ni dio trav­nja­ka pog­no­ji­te kru­tim ili te­ku­ćim mi­ne­ral­nim gno­ji­vom i do­bro za­lij­te. Do ni­ca­nja pr­vih vla­ti tre­ba sva­kod­nev­no za­li­je­va­ti, a ako je ri­ječ o trav­nja­ku uz vi­ken­di­cu, pri­je od­las­ka kući taj dio do­bro na­to­pi­te da zem­lja zad­rži vla­gu do slje­dećeg vi­ken­da.
  • Ako ste od­lu­či­li ove go­di­ne za­si­ja­ti ci­je­li trav­njak, naj­bo­lje je vri­je­me za to do kra­ja ruj­na. Za male vr­to­ve pri­klad­ne su mješa­vi­ne ko­je sad­rže, npr. cr­ve­nu, nježnu i li­vad­nu vlas­nja­ču te ljulj. No, u pro­da­va­o­ni­ca­ma se nu­de i dru­ge go­to­ve trav­ne smje­se za raz­li­či­te na­mje­ne i kli­mat­ska po­dru­čja pa je naj­bo­lje da smje­su za trav­njak ta­ko i na­bav­lja­te um­jes­to da je sa­mi mi­je­ša­te.

Više detalja pročitajte u SVE O TRAVNJACIMA


UrediSvojDom

Tagovi

Vrt