Održavanje i čišćenje štednjaka

Održavanje i čišćenje štednjaka

Šted­njak je kućan­ski apa­rat ko­ji je naj­iz­lože­ni­ji pr­ljavšti­ni, mas­noći i tvr­do­kor­nim mr­lja­ma. Pročitajte ovih nekoliko savjeta o lakšem održavanju:

Ploču šted­nja­ka ne­moj­te stru­ga­ti čak ni ako je ja­ko za­pr­lja­na os­ta­ci­ma za­gor­je­le hra­ne. Očis­ti­te ih sredstvom za čiš­će­nje i čet­ki­com za zu­be.

Emaj­li­ra­ni šted­njak očis­ti­te te­kućim de­ter­džen­tom i to­plom vo­dom, a po­vre­me­no ga is­trljajte fi­nom če­lič­nom vu­nom, ali pa­zi­te da se pri­tom povr­ši­na ne oš­te­ti. Može­te i po­mi­ješa­ti li­mun, ocat i sol te tom mje­ša­vi­nom ski­nu­ti naj­tvr­do­kr­ni­je mr­lje.

Ka­ko bis­te održa­li traj­no li­jep sjaj emaj­li­ra­nog šted­nja­ka, po­vre­me­no ga is­trljajte obič­nim no­vins­kim pa­pi­rom. Tvr­do­kor­ne mr­lje ne­moj­te ni­ka­da stru­ga­ti nožem jer će­te ne­pov­rat­no oš­te­ti­ti gla­zu­ru šted­nja­ka.

Stak­le­na vra­ta peć­ni­ce čis­ti­te vlažnom krpom na­moče­nom u so­du bi­kar­bo­nu, a tvr­do­kor­ne mr­lje fi­nom če­lič­nom vu­nom. Jed­nom mje­seč­no ski­ni­te sve po­moć­ne di­je­lo­ve sa šted­nja­ka, od­nos­no, plin­ske pla­me­ni­ke i me­tal­ne ok­vi­re te ih ope­ri­te u to­ploj vo­di i blagim de­ter­džen­tom.


UrediSvojDom