Uvijek mekani ručnici

Uvijek mekani ručnici

Da bi os­ta­li li­je­pi, svježi i du­go upo­treb­lji­vi, ruč­ni­ke i os­ta­le tka­ni­ne od fro­ti­ra tre­ba nje­go­va­ti i pra­vil­no održa­va­ti. Evo ne­ko­li­ko sav­je­ta za održa­va­nje nji­ho­ve me­koće i kva­li­te­te.

Ruč­ni­ke čes­to peri­te, ali tako da tem­pe­ra­tu­ra ne pre­la­zi 60 stup­nje­va.

Kod raz­no­boj­nih ruč­nika vo­di­te raču­na o pos­to­ja­nos­ti bo­ja. Ve­ći­na ručni­ka u pr­vih ne­ko­li­ka pra­nja puš­ta bo­ju pa ih tre­ba pra­ti od­vo­je­no. Ku­puj­te ručni­ke u kom­ple­tu, jed­na­ke bo­je i duži­ne, zbog prak­tični­jeg održa­va­nja.

U zad­nju vo­du za is­pi­ra­nje može­te do­da­ti žliči­cu oc­ta ka­ko bi ručni­ci bi­li me­kši, ali ne pret­je­ruj­te jer ocat iz­bli­jeđ­u­je bo­je.

Ne pret­je­ruj­te s ome­kši­vači­ma i pre­vi­so­kim tem­pe­ra­tu­ra­ma pri suše­nju jer će ručni­ci iz­gu­bi­ti iz­vor­nu me­koću i postati grubi.

UrediSvojDom

Tagovi

Savjeti