Kukuruz

Kukuruz

Do­bro oču­va­ni kli­po­vi ku­ku­ru­za, u obli­ku ka­kav i da­nas poz­na­je­mo, pro­nađe­ni su u mek­sičkim peći­na­ma iz vre­me­na 4500 go­di­na pr. n. e. Pras­ta­nov­ni­ci Ame­ri­ke uz­ga­ja­li su go­to­vo sve da­naš­nje obli­ke i ti­po­ve. Pret­pos­tav­lja se da je Ko­lum­bo još sa svog pr­vog pu­to­va­nja 1492. do­nio sje­men­ke ku­ku­ru­za, ali je ipak tre­ba­lo sto­ti­njak go­di­na da se on udo­maći.

Mo­der­na teh­no­lo­gi­ja omo­gući­la je da kukuruz uđe i u gur­man­ske spe­ci­ja­li­te­te, obli­ku­jući ga u in­stant brašno, kru­pi­cu, pa­hu­lji­ce, zr­nje u li­men­ka­ma ili zam­rz­nu­to. Ovu pos­ljed­nju va­ri­jan­tu može­te i sa­mi jed­no­stav­no pri­pre­mi­ti: is­ko­ris­ti­te se­zo­nu ku­ku­ru­za u kli­po­vi­ma pa ih zam­rz­ni­te ta­ko da ih pri­je blan­ši­ra­te (krat­ko prok­uha­te u ki­pućoj vo­di pa ih od­mah prem­jes­ti­te u hlad­nu). Ili, ku­ha­nom ku­ku­ru­zu os­truži­te zr­na pa ih ta­kođer zam­rz­ni­te. Za one ko­ji su čes­to na di­je­ta­ma ili bro­je ka­lo­ri­je evo važnih podataka: 100 gra­ma ku­ha­nog ku­ku­ru­za ima 123 cal i sa­mo 1 gram mas­ti!

Ka­ko pri­pre­mi­ti kukuruz?

Zr­na ku­ku­ru­za može­te pir­ja­ti na mas­la­cu kao pri­log, um­iješa­ti u sa­la­tu ili rižu, skuhati kao juhu ili pržiti u obliku polpeta. U klipu se može kuahti ili peći, a kao brašno ima ogroman broj kombinacija pripreme.

Evo jed­ne vr­lo jed­no­stav­ne, iz­daš­ne i brze va­ri­jan­te pripreme kukuruza: ku­ku­ruz­na zr­na i oci­jeđe­nu tu­nje­vi­nu iz kon­zer­ve po­veži­te ma­jo­ne­zom, jo­gur­tom i li­mu­no­vim so­kom. Ako ovoj te­melj­noj kom­bi­na­ci­ji do­da­te rižu ili ku­ha­nu krat­ku tjes­te­ni­nu, nas­jec­ka­nu pa­pri­ku, raj­či­cu, tvr­do ku­ha­na ja­ja, mas­li­ne i zači­ne, do­bit će­te ras­koš­ne sa­la­te ko­je mo­gu bi­ti glav­no je­lo.

No, ku­ku­ruz­na zr­na mo­gu bi­ti i sa­mos­tal­no va­ri­vo. Pri­mje­ri­ce, u du­bo­koj ta­vi na ulju pro­pir­jajte 4 ogu­lje­ne i na­re­za­ne raj­či­ce, fe­fe­ron i jed­nu cr­ve­nu pa­pri­ku; zači­ni­te pa um­iješaj­te 50 dag ku­ha­nog zr­nja ku­ku­ru­za.

Pa­len­ta ili žgan­ci u nas se još sma­tra­ju hra­nom za si­ro­ma­he no sve više se koristi i u najluksuznijim restoranima što je dokaz da to ipak nije tako. Kao prilog je neizostavna uz razne brudete, saftove, gulaše...


UrediSvojDom