Rasvjeta u kuhinji

Rasvjeta u kuhinji

Ku­hi­nja je pri­je sve­ga rad­ni pros­tor, ali u mnogim stanovima je i mjes­to okup­lja­nja obi­te­lji i pri­ja­te­lja. Zbog toga je ku­hi­nju po­treb­no kvalitetno os­vi­jet­li­ti, ali tako da to i es­tet­ski bude pri­la­gođe­no iz­vo­ri­ma svjet­la. Svaka kuhinja mora imati glavnu ras­vjet­nu gru­pu na stro­pu, koja može biti oprem­lje­na različitim žaruljama (fluo­re­scent­nim ci­je­vi­ma ko­je šte­de ener­gi­ju, halogenim žaruljama, štednim ili pak običnim žaruljama).

Rasvjeta kuhinjskih elemenata

Da vam se ne bi do­go­dilo da vam zas­me­ta vlas­ti­ta sje­na kad ra­di­te iz­nad su­do­pe­ra, rad­ne ploče ili šted­nja­ka, obavezno predvidite adekvatnu rasvjetu na tim mjestima. Tu je riječ o po­seb­nim iz­vo­rima svjet­los­ti koji su us­mje­re­ni upravo na ta mjesta. Iz­nad šted­nja­ka ili rad­ne plo­če bit će ko­ris­ni­ja za­klo­nje­na fluo­re­scent­na ci­jev sa svjet­lom us­mje­re­nim pre­ma do­lje. Svje­tilj­ke mon­ti­raj­te bliže zad­njoj stra­ni ele­me­na­ta ka­ko bis­te iz­bje­gli ne­u­go­dan od­sjaj i re­flek­si­ju od rad­nih povr­ši­na. Bi­raj­te eko­no­mič­ne iz­vo­re svjet­los­ti po­put ne­on­skih ci­je­vi, duži­ne ba­rem dvi­je treći­ne vi­se­ćeg ele­men­ta. Ku­hinj­ske ko­mo­de i or­ma­rići sa stak­le­nim vra­ti­ma mo­gu se is­tak­nu­ti sla­bim svje­tilj­ka­ma pos­tav­lje­ni­ma u unu­traš­njos­ti, bi­lo is­pod po­li­ca, na vr­hu ili dnu ko­mo­de.

Ma­li ku­hinj­ski sto­lići mo­gu se os­vi­jet­li­ti de­ko­ra­tiv­nim vi­sećim svje­tilj­ka­ma ili ma­lim lus­te­ri­ma. Ko­ri­š­te­njem re­gu­la­to­ra rasvjete, one će vam omo­gući­ti sas­vim do­volj­no svjet­la za pi­sa­nje ili in­tim­nu veče­ru ud­vo­je.

UrediSvojDom